فیلتر سوخت E445KP D314-2

فیلتر سوخت E445KP D314-2

E445KP D314-2 Fuel Filter

شناسه محصول: E445KPD3142
خرید فیلتر دونالدسون
خرید محصولات مان فیلتر
خرید فیلتر فیلیتگارد
خرید محصولات فیلتر ساکورا
خرید فیلتر هنگست
خرید فیلتر شور فیلتر

جهت اطلاع از قیمت و موجودی با شماره 65232006-021 تماس بگیرید

مشخصات فنی

ارتفاع(H)

قطر بیرونی(OD1)

قطر بیرونی (OD2)

قطر داخلی (ID1)

قطر داخلی (ID2)

بالدوین

فلیدگارد

مان

هنگست

ماهله

فیلتر سوخت E445KP D314-2
فیلتر سوخت E445KP D314-2
فیلتر سوخت E445KP D314-2
فیلتر سوخت E445KP D314-2