فیلتر سوزوکی ویتارا 2400

جهت اطلاع از زمان تعویض فیلتر و روغن موتور سوزوکی ویتارا 2400 کلیک کنید.

جهت اطلاع از زمان تعویض فیلتر و روغن موتور سوزوکی ویتارا 2400 کلیک کنید.

زمان تعویض فیلتر هواکش سوزوکی ویتارا 2400

به طور معمول فیلتر هواکش بهران فیلتر بهتر است بین 6000 تا 8000 کیلومتر همراه با هر بار سرویس روغن تعویض شود ، اگر در شهری هستید که گرد و خاک و غبار زیادی دارد بهتر است زودتر تعویض کنید.

زمان تعویض فیلتر روغن سوزوکی ویتارا 2400

به طور معمول فیلتر روغن بهران فیلتر بین 6000 تا 8000 کیلومتر همراه با هر بار سرویس روغن تعویض شود ، اگر در شهرهای پرترافیک هستید بهتر است زودتر برای تعویض مراجعه کنید.

زمان تعویض فیلتر کابین سوزوکی ویتارا 2400

به طور معمول فیلتر کابین بهران فیلتر بهتر است بین 8000 تا 10000 کیلومتر همراه با هر دو بار سرویس روغن تعویض شود ، اگر در شهری هستید که گرد و خاک و غبار زیادی دارد بهتر است زودتر تعویض کنید.

زمان تعویض فیلتر بنزین سوزوکی ویتارا 2400

به طور معمول فیلتر بنزین بهران فیلتر بهتر است بین 15000 تا 20000 کیلومتر همراه با سرویس روغن تعویض شود .