خرید فیلتر فیلیتگارد 65232006-021

اطلاعات و کد فنی فیلتر سوخت فیلیتگارد

حتی با توسعه سوخت‌های پاک‌تر، آلاینده‌ها همچنان یک نگرانی بزرگ هستند. فیلتر سوخت ناکارامد می تواند منجر به سایش اجزای انژکتور، سوخت بیش از حد، رسوبات، افزایش سایش نازل، کاهش عملکرد و کاهش راندمان سوخت شود. در هنجارها و اقتصاد سختگیرانه انتشار گازهای گلخانه ای امروزی، این یک چالش بزرگتر از همیشه است. فیلتراسیون سوخت کمپانی فیلیتگارد بهترین دفاع را برای اجزای حساس سیستم سوخت فراهم می کند و عملکرد موتور را بهبود می بخشد.

فیلتر سوخت سه مدل دارد:

فیلتر گازوئیل فیلیتگارد-فیلتر ابگیر گازوئیل فیلیتگارد-فیلتر بنزین فیلیتگارد

کاتالوگ انلاین فیلیتگارد