فيلتر هواکش پرادو 4 سیلندر 2010 - 2014

جهت اطلاع از زمان تعویض فیلتر و روغن موتور پرادو 4 سیلندر 2010 – 2014 کلیک کنید.

جهت اطلاع از زمان تعویض فیلتر و روغن موتور پرادو 4 سیلندر 2010 – 2014 کلیک کنید.

زمان تعویض فیلتر هواکش پرادو 4 سیلندر 2010 - 2014

به طور معمول فیلتر هواکش بهران فیلتر بهتر است بین 6000 تا 8000 کیلومتر همراه با هر بار سرویس روغن تعویض شود ، اگر در شهری هستید که گرد و خاک و غبار زیادی دارد بهتر است زودتر تعویض کنید.

زمان تعویض فیلتر روغن پرادو 4 سیلندر 2010 - 2014

به طور معمول فیلتر روغن بهران فیلتر بین 6000 تا 8000 کیلومتر همراه با هر بار سرویس روغن تعویض شود ، اگر در شهرهای پرترافیک هستید بهتر است زودتر برای تعویض مراجعه کنید.

زمان تعویض فیلتر کابین پرادو 4 سیلندر 2010 - 2014

به طور معمول فیلتر کابین بهران فیلتر بهتر است بین 8000 تا 10000 کیلومتر همراه با هر دو بار سرویس روغن تعویض شود ، اگر در شهری هستید که گرد و خاک و غبار زیادی دارد بهتر است زودتر تعویض کنید.

زمان تعویض فیلتر بنزین پرادو 4 سیلندر 2010 - 2014

به طور معمول فیلتر بنزین بهران فیلتر بهتر است بین 15000 تا 20000 کیلومتر همراه با سرویس روغن تعویض شود .